SHAHRIAR NOBI NEWAZ – CEO
Rashedul Islam – Core Photographer
Tajbinur – Senior Photographer
Hemal Khan – Senior Asst. Photographer
Sarfaraj Raj – Core Cinematographer
Rana Sheikh – Senior Cinematographer
Mehedi Hasan Shuvo – Asst. Cinematographer
Saidul Islam – Asst. Photographer